شرح پروژه:

هلدینگ رافا در زمینه های مختلفی فعال هست ، از جمله صنعت هوانوردی. پیشنهاد ساخت فیلم معرفی شرکت با امکان تصویربرداری هوایی بوسیله امکانات شرکت، پیشنهادی جذابی بود که توسط سفارش دهنده به ما ارائه شد، ولی پس از بررسی های مختلف استفاده از تکنیک های موشن گرافیک راه کار اصلی برای تولید فیلم معرفی شرکت در نظر گرفته شد. این انتخاب درست و باز خورد مثبت آن سبب شد که تولید نسخه انگلیسی نیز در دستور کار قرار گیرد .  

جزئیات پروژه:
  • تاریخ:  ۱۳۹۶
  • نام سفارش دهنده: هلدینگ رافا 
  • ابزار استفاده شده: Adobe Family, Cinema 4D
  • وب سایت: www.rafa-group.com