شرح پروژه:

به درستی می توان گفت یکی از مجهزترین و به روز ترین آزمایشگاه های فعال در رسته های مختلف است. فضای تمیز آزمایشگاهی ، دست تیم تولید رو در تصویر برداری باز تر گذاشت و دقت بیشتر در طراحی حرکات دوربین و انتخاب زوایا شد .

جزئیات پروژه:
  • تاریخ: ۱۳۹۷
  •  نام سفارش دهنده: مجتمع آزمایشگاهی کوثر 
  • ابزار استفاده شده: Adobe Family, Cinema 4D
  • وب سایت: www.kowsarcenter.ir