شرح پروژه:

ما یعنی همه شرکت کنندگان در ارزیابی ، حتی بدون کسب مقام در مسیر رشد قرارگرفته و در آینده برنده خواهد شد.

جزئیات پروژه:
  • تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نام سفارش دهنده: گروه هتل‌های کوثر
  • ابزار استفاده شده: Photoshop, Illustrator, Indesign
  • وب سایت: