شرح پروژه:

ما یعنی همه شرکت کنندگان در ارزیابی ، حتی بدون کسب مقام در مسیر رشد قرارگرفته و در آینده برنده خواهد شد.

جزئیات پروژه:
  • تاریخ: خرداد ۱۳۹۷
  • نام سفارش دهنده: سرای سنتی استانبول
  • ابزار استفاده شده: Photoshop, CorelDraw
  • وب سایت: www.istanbul.com