شرح پروژه:

ما یعنی همه شرکت کنندگان در ارزیابی ، حتی بدون کسب مقام در مسیر رشد قرارگرفته و در آینده برنده خواهد شد.

جزئیات پروژه:
  • تاریخ: بهمن ۱۳۹۵
  • نام سفارش دهنده: سازمان توسعه تجارت ایران
  • ابزار استفاده شده: Photoshop, Illustrator
  •  وب سایت: www.tpo.ir